O Fundacji Collegium Civitas

Misją Fundacji Collegium Civitas jest podejmowanie wszechstronnych inicjatyw umożliwiających upowszechnianie wiedzy naukowej, badawczej i eksperckiej nie tylko wśród studentów, ale i młodszego i starszego pokolenia obywateli naszego kraju. Obok kształcenia na najwyższym poziomie, które zapewnia uczelnia, Fundacja CC służy rozwijaniu zasobów uczelni jako ważnego, także w wymiarze międzynarodowym, ośrodka wymiany myśli i opinii.

Tak jak od przeszło 20 lat misją Collegium Civitas jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych i kreatywnych, otwartych na wielokulturowe dziedzictwo, ale i wyzwania współczesności, tak nasza organizacja za cel stawia sobie jednak nie tylko edukację i naukę, rozwijane w zgodzie z najwyższymi międzynarodowymi standardami. Pragniemy, by Fundacja Collegium Civitas coraz bardziej aktywnie pełniła funkcję centrum wymiany myśli i dyskursu obywatelskiego i światopoglądowego. W oparciu o wiedzę i doświadczenie reprezentantów życia akademickiego i wybitnych ekspertów uczelni w zakresie spraw społecznych, politycznych, stosunków międzynarodowych i dyplomacji, bezpieczeństwa i zarządzania, nowych mediów i dziennikarstwa, a także kultury i sztuki, chcemy wypełniać społeczną powinność i rolę, zabierając głos w najważniejszych sprawach dotyczących Polski i świata. Uważamy bowiem, że „Civitas” i w nazwie uczelni i fundacji to zobowiązanie do upowszechniania wzoru demokratycznej postawy obywatelskiej, dla której najważniejszymi wartościami są wolność jednostki i wspólnoty oraz pluralizm myśli i słowa.

Cele fundacji:

 • wspieranie przedsięwzięć naukowo – badawczych i edukacyjnych, realizowanych przez Collegium Civitas,
 • tworzenie środowiska sprzyjającego twórczemu myśleniu, działaniu oraz poszerzaniu horyzontów, m.in. poprzez upowszechnianie najnowszych osiągnięć w dziedzinie nauki, kultury i technologii,
 • podejmowanie działań na rzecz aktywizacji zawodowej absolwentów, przeciwdziałanie bezrobociu oraz doskonalenie relacji absolwent – pracodawca,
 • umożliwianie osobom niepełnosprawnym łatwiejszego dostępu do edukacji oraz wszelkich dóbr kultury i nauki,
 • promowanie wybitnych studentów,
 • integrowanie środowiska studenckiego oraz absolwentów CC,
 • wspieranie inicjatyw podejmowanych na rzecz seniorów (Uniwersytet Trzeciego Wieku Collegium Civitas) oraz młodego pokolenia (Collegium Dziecięce),

Działania:

 • dzięki doświadczonej i profesjonalnej kadrze naukowej CC organizujemy kursy, szkolenia, konferencje, sympozja i seminaria, dbając o ich jak najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny,
 • prowadzimy badania i analizy z zakresu nauk społecznych, politycznych i ekonomicznych,
 • wydajemy publikacje mające na celu upowszechnianie wiedzy na temat zjawisk zachodzących we współczesnym świecie,
 • współpracujemy ze środowiskami naukowymi w kraju za granicą oraz ze wszystkimi instytucjami i osobami fizycznymi, których działalność jest spójna z celami naszej fundacji,
 • wdrażamy i prowadzimy programy dla młodzieży szkolnej i akademickiej oraz seniorów, z udziałem wolontariuszy oraz specjalistów z różnych dziedzin,
 • współpracujemy ze szkołami, nauczycielami i liderami oświaty,
 • włączamy sprawy dotyczące nauki, szkolnictwa i oświaty w sieć międzynarodowych kontaktów,
 • przyznajemy stypendia najbardziej uzdolnionej młodzieży oraz wspomagamy potrzebujących studentów.

 

Fundatorzy

Prof. Jadwiga Koralewicz

Prof. Stanisław Mocek

Prof. Edmund Wnuk-Lipiński

Magdalena Wypych

Rada Fundacji

Prof. Jadwiga Koralewicz

Prof. Paweł Dobrowolski

Zarząd

Magdalena Wypych

Prof. Stanisław Mocek

Statut

Do pobrania plik .pdf
Statut Fundacji Collegium Civitas

 

Kontakt:
Magdalena Wypych
tel. 22 656 71 99
email: fundacjacc@civitas.edu.pl

Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa