Projekt „Pełnoprawni Niepełnosprawni”

Obszar działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim: projekt FCC PEŁNOPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI – Zwiększanie świadomości prawnej środowisk akademickich

 

Projekt FCC finansowany przez MNiSW realizowany był w okresie od 6 czerwca 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

 

Poprzez realizację projektu udało się podnieść wiedzę i umiejętności populacji studentów i doktorantów oraz reprezentantów kadry zarządzającej. W ramach projekt przeprowadzono następujące działania:

 

 1. Wzmocnienie do 30.11.2016 r. integralnego podejścia do przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w 5 uczelniach, dzięki wypracowaniu procedur zgłaszania nieprawidłowości i postępowania z nieprawidłowościami. W projekcie uczestniczyli przedstawiciele 18 uczelni w Polsce: Akademia Sztuki w Szczecinie, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Collegium Civitas w Warszawie, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Warszawie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Politechnika Koszalińska, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.

Powyższe uczelnie reprezentowane były przez Pełnomocników osób niepełnosprawnych/osoby bezpośrednio odpowiedzialne za rozwój wsparcia ds. osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy zadeklarowali:

 • podjęcie skoordynowanych działań na rzecz podnoszenia jakości studiowania osób z niepełnosprawnością, np. cykliczne szkolenia dla kadry akademickiej,
 • wypracowanie na uczelniach odpowiednich procedur, by nieprawidłowości bądź inicjatywy racjonalizatorskie na uczelniach zgłaszane były przez różnych reprezentantów środowiska akademickiego (studenci oraz kadra),
 • Przedstawiciele studentów i kadry rozpoczęli prace na wypracowaniem procedur i wdrożeniem ich w swoich uczelniach.

 

Cele projektu zostały osiągnięte dzięki następującym działaniom:

 1. realizacji warsztatu standaryzującego dla ekspertów, w trakcie warsztatów zostały wypracowane szczegółowe programy i scenariusze zajęć oraz został ustalony zakres materiałów dydaktycznych.
 2. rekrutacji na warsztaty, kursokonferencję oraz warsztaty łączone wspartą kampanią informacyjną, w wyniku których powstały listy uczestników,
 3. realizacji warsztatu dla samorządów studenckich.
 4. realizacji kursokonferencji dla kadry zarządzającej połączonej z warsztatem z modelowania procedur (udział zarówno kadry zarządzających jak i studentów).
 5. ewaluacji projektu, która pomogła w dopasowaniu programów warsztatów łączonych, do indywidualnych potrzeb każdej uczelni, „wysyłającej” swoich reprezentantów.

 

Udział przedstawicieli środowisk akademickich w Polsce przyczynił się do wzmocnienia świadomości prawnej środowiska akademickiego, zwiększenia otwartości na potrzeby studentów z niepełnosprawnością, zapewnienia poszanowania dla ich praw oraz sprawne działanie w przypadku naruszeń. Uczestnicy szkolenia dla kadry zarządzającej sygnalizowali, że podejmowane tematy są kluczowe w pełnieniu funkcji pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, kierownika ds. osób niepełnosprawnych, osoby odpowiedzialnej za wsparcie osób z niepełnosprawnością.

 

 1. Współpraca studentów oraz przedstawicieli uczelni spowodowało większą integrację środowiska akademickiego oraz stworzyło podwaliny pod kolejne tego typu inicjatywy w przyszłości. Można zaobserwować większe zainteresowanie tym tematem i zaangażowanie wśród studentów w kwestie wsparcia osób z niepełnosprawnych (m.in. chęć udziału w szkoleniach, pomocy osobom niepełnosprawnym)

 

 1. Szkolenia dla grupy osób bezpośrednio odpowiedzialnych za wsparcie osób z niepełnosprawnością w konsekwencji przyczyniło się do podniesienia jakości uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu akademickim: zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie poczucia bycia rozumianym, zwiększenie poczucia włączenia społecznego, zwiększenie u uczestników poczucia sprawczości i kontroli (dot. osób niepełnosprawnych i pozostałych studentów), zwiększenie świadomości w obszarze specyficznych potrzeb (pozostali studenci) – uczestnicy zostali wyposażeni w kompleksową wiedzę potrzebną zarówno jeżeli chodzi o świadomość potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, jak i uwarunkowań prawnych.

 

Upowszechnienie modelu szkoleniowego wypracowanego i przetestowanego w projekcie – połączenie szkolenia świadomościowego z blokiem dot. aspektów prawnych. Model może być multiplikowany przez inne podmioty, ponieważ program i scenariusze będą udostępnione nieodpłatnie w Internecie. Dzięki temu, świadomość w obrębie problemów studiujących osób z niepełnosprawnością stanie się bardziej powszechna w środowiskach akademickich i jakość uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w środowisku akademickim poprawi się także w wyniku kampanii komunikacyjnych.