Projekt „Wielopokoleniowe Civitas”

 1. Obszar wieloletniego i wielowymiarowego projektu realizowanego wspólnie z Collegium Civitas: „Wielopokoleniowe Civitas”

 

 

Realizowany od kilku lat wspólnie i na terenie uczelni projekt ma na celu unikalną obecność  w szkole wyższej interaktywnej relacji przedstawicieli kilku pokoleń Polaków i osób z innych krajów europejskich i pozaeuropejskich. Głównym jego założeniem jest integracja w środowisku akademickim za pomocą wielu programów możliwie najbardziej zróżnicowanej pod względem wieku populacji osób.

Z uwagi na przemiany globalnego świata, rewolucyjnych technologii i nowoczesnych sposobów komunikowania oraz wszelkich przemian cywilizacyjnych XXI wieku uczelnie i środowiska akademickie powinny odchodzić od tradycyjnego modelu kształcenia, strukturalnej hierarchiczności i pryncypialnych zasad. Powinny zmierzać do wynikającego z tych wszystkich wyzwań doskonalenia Humboldtowskiej wizji uniwersytetu w kierunku jego uspołecznienia i ścisłej relacji ze światem zewnętrznym.

Ów zewnętrzny świat może być i w tej chwili jest definiowany jako przede wszystkim biznes, administracja i organizacje pozarządowe, ale FCC wspólnie z CC oprócz doceniania i rozwijania tego typu partnerstw zmierza do integracji środowisk nie tylko według klucza instytucjonalnego, obejmującego te trzy sfery, ale przede wszystkim z punktu widzenia społecznych środowisk wielopokoleniowych i beneficjentów należących do różnych generacji osób: dzieci, uczniów, studentów, słuchaczy i seniorów. Ideą nadrzędną jest zetknięcie tych wszystkich grup w uczelni z możliwie szerokim wachlarzem grup zawodowych: nauczycieli i edukatorów, liderów życia publicznego i intelektualnego, ekspertów z dziedzin kluczowych dla współczesnego świata: bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych, dyplomacji, dziennikarzy i ludzi nowych mediów, trenerów, artystów i biznesmenów.

Bo nie chodzi właśnie o to, aby te grupy beneficjentów istniały w uczelni jako odrębne populacje w oddzielnych jednostkach organizacyjnych, ale aby zachodziła między nimi naturalna i wzajemnie ubogacająca wszystkich interakcja. Zajęcia dla uczniów prowadzą absolwenci CC, studenci z Ukrainy i różnych krajów mają wykłady dla UTW CC, a przedstawiciele kilku pokoleń grają we wspólnych spektaklach w Teatrze CC. Fundacja CC pełni rolę uspójniania tych wszystkich działań. Na wszystkie imprezy uczelniane: inauguracje, zakończenie roku akademickiego, święto uczelni oraz szereg debat, dyskusji i spotkań, zapraszani są przedstawiciele wielu pokoleń. Te grupy wielopokoleniowe jak i zróżnicowanie zawodowe traktowane jest jako unikalny zasób, którego specyfika, często utrudniająca kontakt z innymi (nawyki, obyczaje, przekonania) traktowana jest w Collegium Civitas jako kulturowo kumulujące się dziedzictwo. Rolą FCC i uczelni  jest inicjowanie, koordynowanie i moderowanie tych multigeneracyjnych, multikulturowych i multibranżowych działań. Jest to w pełni realizowanie zarówno misji, jak i wizji tych dwóch wzajemnie wspierających się podmiotów, które w ten sposób nie są pustymi figurami retorycznymi i wartościami będącymi dekoracją i pozostającymi tylko na szyldzie.

 

Ten wielowymiarowy projekt rozpisany jest na wielorakie projekty szczegółowe, realizowane z funduszy własnych, jak i ze środków zdobywanych z różnych źródeł, w tym z funduszy europejskich i środków partnerów.

W samym roku akademickim 2018/2019 realizowane były następujące projekty szczegółowe:

 1. „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”. Celem projektu było podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież. Program warsztatów z dziedziny edukacji cyfrowej, bezpieczeństwa w sieci oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych był skierowany zarówno do uczniów, jak i nauczycieli oraz rodziców uczniów ze wszystkich rodzajów szkół (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym integracyjnych).

W 2018 r. z działaniami dotarto do 2700 uczestników: uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

 1. Collegium Młodych – media i technologie

Celem projektu była realizacja warsztatów prowadzących do rozwoju kompetencji w zakresie komunikowana się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, skierowanych do 120 uczniów i uczennic (15-19 lat) ze szkół ponadgimnazjalnych w Polsce.

Pierwszy warsztat poświęcony był poszczególnym obszarom kompetencji medialnych i cyfrowych: korzystaniu z informacji, relacjom w środowisku medialnym, językowi mediów, bezpieczeństwu w sieci, prawu autorskiemu i medialnemu, ekonomicznym aspektom działania mediów oraz kompetencjom cyfrowym. Tematyka drugiego warsztatu skupiła się wokół tematu przewodniego III edycji Olimpiady Cyfrowej: prawne i ekonomiczne aspekty działania mediów, ponieważ warsztaty miały na celu również przygotowanie do udziału w Olimpiadzie Cyfrowej.

Projekt był realizowany z Fundacją Nowoczesna Polska. W warsztatach wzięło udział 120 uczniów i uczennic.

 1. Droniada – konkurs zespołów akademickich w misjach specjalnych z wykorzystaniem dronów i systemów analizy informacji.

 

Collegium Civitas co roku jest współorganizatorem konkursu, w którym zespoły akademickie z różnych ośrodków z całej Polski rywalizują, wykonując misje z wykorzystaniem najnowszych technologii i systemów. Zespoły muszą przedstawić propozycję kreatywnego rozwiązania postawionego przed nimi zadania lub problemu. W 2018 r. nacisk położono na stworzenie uniwersalnego modułu cargo, rozpoznawanie pojazdu w ruchu po kolorze karoserii oraz wdrożenie systemu zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych PansaUTM (system informatyczny Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej).

 

Dodatkowo w komunikację i promocję Droniady 2019 zaangażowani byli studenci Collegium Civitas na co dzień prowadzący internetową rozgłośnię Radio Pałacc.

 1. Collegium Wiedzyoferta kursów dla uczniów i nauczycieli

Collegium Civitas aktywnie działa na rzecz wprowadzenia w polskich szkołach modelu nauczania skoncentrowanego na rozwijaniu kluczowych kompetencji uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod dydaktycznych (zwłaszcza metody projektowej), co docelowo przekłada się na wzrost kreatywności, otwartości i umiejętności współpracy wśród uczniów. Poprzez poprawę jakości nauczania w polskich szkołach kształtujemy kluczowe kompetencje, które służą zarówno rozwojowi nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego, jak i są poszukiwane na rynku pracy i przyczyniają się do tworzenia gospodarki opartej na innowacjach.

 

Collegium Civitas wspiera nauczycieli w ich codziennej pracy z nastolatkami oraz zapewnia młodzieży w wieku licealnym możliwości zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności przydatnych w szkole i w codziennym życiu. Uczelnia w realizacji projektu wykorzystuje przewagę, jaką jest szeroka kadra ekspertów – naukowców i praktyków – z zakresu nowych mediów, cyberbezpieczeństwa, antyterroryzmu, psychologii i socjologii patologicznych zachowań społecznych. Wiedzę z tych obszarów przekazują eksperci unikatowych w skali kraju jednostek badawczo-naukowych: Centrum Badań nad Terroryzmem, Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi, Obserwatorium Cywilizacji Cyfrowej czy Ośrodka Badań nad Przyszłością.

 

Program Collegium Wiedzy obejmuje cykl bezpłatnych szkoleń oraz cyklicznych konferencji Szkoła XXI wieku – bezpieczeństwo i aktualne zagrożenia” dla osób pracujących na co dzień z uczniami (nauczycieli, dyrektorów, pedagogów szkolnych i psychologów) poświęconych aktualnym i ważnym tematom z zakresu przemocy rówieśniczej, przemocy w rodzinie, cyberprzemocy, radykalizacji i handlu ludźmi.  Podczas sesji tematycznych i warsztatów (dobranych na podstawie zgłoszeń z placówek oświatowych) wypracowane zostały rozwiązania konkretnych problemów obserwowanych w polskich szkołach. Tematy warsztatów realizowanych w roku akademickim 2018/2019 to:

Celem działań jest wspieranie nauczycieli w ich codziennej pracy z nastolatkami oraz zapewnienie młodzieży w wieku licealnym możliwości zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności przydatnych w szkole i w codziennym życiu.

Przykładowe tematy warsztatów dla uczniów to:

 • Co dziś znaczy bycie przywódcą?
 • Jak nie dać się manipulować? Destrukcje sekty, kontrowersyjne subkultury, współczesna duchowość.
 • Świat jest mały, czyli o sensie odległości w czasach sieci społecznościowych
 • O faktach się nie dyskutuje, czyli o poszukiwaniach prawdy w internecie
 • Cool jihad – warsztaty i dyskusja nt. religijno-kulturowego zwrotu w świecie islamu
 • Czy demokracja działa w Azji? – warsztat i dyskusja nt. azjatyckich doświadczeń z demokracją

 

Ponadto do uczniów skierowany był cykl bezpłatnych kursów przygotowujących do matury z języka polskiego i z WOS-u. Kurs z języka polskiego prowadzony był przez Izabelę Kasperek, nauczyciela dyplomowanego, egzaminatorkę, autorkę popularnego videobloga na YouTube „Wiedza z wami”. Kurs z WOS-u prowadził prof. Tomasz Stryjek, pracownik naukowy Collegium Civitas i Instytutu Studiów Politycznych PAN, wieloletni nauczyciel licealny.

 
Z kolei do dyrektorów szkół, nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, pedagogów szkolnych i psychologów pracujących z młodzieżą skierowany był cykl konferencji Szkoła XXI wieku – bezpieczeństwo i aktualne zagrożenia. Podczas sesji tematycznych i warsztatów dobranych na podstawie zgłoszeń z placówek oświatowych wypracowane zostały rozwiązania konkretnych problemów.

Przykładowe tematy warsztatów to:

 • Subkultury młodzieżowe – aspekty psychologiczne, socjologiczne, pedagogiczne
 • Czym są sekty – jak działają, jak werbują, dlaczego mogą wydawać się atrakcyjne?
 • Szkolenia z zakresu profilaktyki zagrożeń społecznych: przemoc rówieśnicza, przemoc w rodzinie, cyberprzemoc, radykalizacja, handel ludźmi.

 

 1. Szkoła ucząca się z CEO

W roku akademickim 2018/2019 Collegium Civitas współorganizowało Akademię Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się. Były to bezpłatne studia podyplomowe skierowane do ponad 550 dyrektorek i dyrektorów, przewodniczących zespołów przedmiotowych, kierowników i kierowniczek świetlic.

Celem studiów jest poprawa jakości uczenia się i nauczania skoncentrowanego na rozwijaniu kluczowych kompetencji uczniów w mazowieckich i świętokrzyskich szkołach i przedszkolach.

Akademia Liderów Oświaty to kolejna odsłona ponad 10-letniej współpracy Collegium Civitas i centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach projektu Szkoła Ucząca Się.

 

 1. Collegium Dziecięce

Collegium Dziecięce to „mała uczelnia” dla studentów w wieku od 7 do 12 lat, zainspirowana ideą pierwszego Uniwersytetu Dziecięcego, który powstał w 2002 roku w Tybindze. Misją Collegium Dziecięcego Collegium Civitas jest dostarczanie dzieciom wiedzy jako realnego narzędzia rozumienia coraz szybciej zmieniającego się świata, w sposób nowoczesny i atrakcyjny.

 

Oferta zajęć jest aktualizowana co roku. W roku 2018/2019 Collegium Dziecięce oferowało trzy programy: „Dodaj opowieść…” – warsztaty o życiu codziennym ludzi różnych epok (program realizowany z warszawskim Muzeum Narodowym), Programowanie – Odkrywamy Amerykę i projektujemy miasto przyszłości – warsztaty programistów (we współpracy z DigiKids) oraz Odkryj teatr z bohaterami angielskich baśni (we współpracy z Teatrem Lalka).

 

 1. Teatr Collegium Civitas

Teatr Collegium Civitas działa od 2002 r. W ostatnich spektaklach, realizowanych w roku 2017 („Urodziny”), roku 2018 („PEKIN”) i roku 2019 („Jedna minuta. 2019”) brali udział aktorzy w przedziale wieku od 19 do 80 lat. Ostatni spektakl przygotowywany został razem z ASP (scenografia, kostiumy, nagranie) jako projekt międzyuczelniany. Uczestniczyło w nim ponad 30 aktorów w różnym przedziale wieku i z różnych krajów, w tym słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku  Collegium Civitas funkcjonuje od 2009 r. Zajęcia są prowadzone przez wybitnych specjalistów: naukowców, dziennikarzy, przedstawicieli świata sztuki, którzy zapewniają wysokie standardy kształcenia oraz dbają o różnorodność problematyki podejmowanej na zajęciach. Oprócz wykładów słuchacze uczestniczą w dodatkowych zajęciach takich jak: Klub filmowy, Sztuka twórczego pisania, Klub psychologiczny, Klub książki – Książkoterapia, Taniec w kręgu, nauka angielskiego, nauka obsługi komputera, zajęcia muzealne i wycieczki.

Uniwersytety trzeciego wieku stwarzają możliwości ciągłego poszerzania wiedzy, pobudzają do aktywizacji społecznej w interesie jednostki i ogółu, ułatwiają też nawiązywanie przyjaźni i zapewniają możliwość dbania o kondycję fizyczną.