Collegium Młodych – warsztaty edukacji medialnej i cyfrowej dla młodzieży

Fundacja Nowoczesna Polska oraz Collegium Civitas zapraszają uczniów i uczennice szkół średnich do wzięcia udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach z zakresu edukacji medialnej i cyfrowej. Celem warsztatów jest rozwój kompetencji młodzieży w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz działania innowacyjnego. Udział w nich pozwoli przygotować się do udziału w Olimpiadzie Cyfrowej.

Zajęcia prowadzone będą w siedzibie Collegium Civitas (PKiN) w Warszawie przez wykładowców uczelni. Pierwszy dzień poświęcony będzie poszczególnym obszarom kompetencji medialnych i cyfrowych, wyodrębnionych w Katalogu kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych: korzystaniu z informacji, relacjom w środowisku medialnym, językowi mediów, bezpieczeństwu w sieci, prawu autorskiemu i medialnemu, ekonomicznym aspektom działania mediów oraz kompetencjom cyfrowym. Drugiego dnia tematyka warsztatów skupi się wokół tematu przewodniego III edycji Olimpiady Cyfrowej: prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania mediów.

W warsztatach mogą wziąć udział uczniowie i uczennice szkół średnich w wieku 15-19 lat, którzy wypełnią formularz rekrutacyjny oraz prześlą komplet dokumentów. O przyjęciu na warsztaty decyduje termin przesłania wymaganego kompletu dokumentów

Terminy warsztatów:

  • 17-18 września,
  • 20-21 września,
  • 25-26 września.

Zgłoszenia przyjmujemy do 1 sierpnia 2018 r. lub wyczerpania miejsc. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej liczbę dostępnych miejsc na warsztatach, zostanie utworzona lista rezerwowa.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz test i formularz zgłoszeniowy.

Kontakt: warsztaty@nowoczesnapolska.org.pl, tel. (22) 465 15 35.

Projekt „Collegium Młodych – media i technologie” realizowany w ramach III  Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy POWR.03.01.00-00-C078/16-00.

Lider Projektu: Collegium Civitas

Partner Projektu: Fundacja Nowoczesna Polska.